GKJTU…

{English translation below pictures}

We komen aan bij het kerkgebouw van de GKJTU Salatiga. Het is vrijdagmorgen 9:00. Vandaag zullen we een groot gedeelte van de dag doorbrengen met de mensen van de Gereja Kristen Jawah Tengah Utara kerk. Een kerk die ontstaan is uit Nederlandse (GZB) en Duitse Gereformeerde zending. Dat is duidelijk terug te zien in hoe de kerkelijke structuur is opgebouwd, hoe de liturgie eruit ziet en de Bijbelse grondslag die het vasthoudt. We wonen vaak in deze kerk de diensten bij op zondag.

De kerk heeft een duidelijke missionaire visie en missie en geven daar op een praktische manier uiting aan. Ze willen christelijke naastenliefde tonen aan hun landgenoten, ook als ze geen Christen zijn. We waren erg onder de indruk van wat ze allemaal doen. We kregen deze dag de gelegenheid om een paar projecten te bezoeken in de omgeving van Salatiga, waar we nu wonen.

Ze leidt predikanten op. Ze werken met jongeren. Ze reiken uit naar de medemens die niet deel is van de kerk bijvoorbeeld door pastorale hulp en counseling te bieden aan mensen die moeten leven met HIV/Aids in de samenleving.

We bezochten een lagere en hogere school met 270 leerlingen. Een groot aantal van de leerlingen zijn moslim, maar horen op deze manier over de Heere Jezus. Ze ervaren in de praktijk wat het betekend voor een Christen om Zijn liefde uit te stralen naar hun omgeving. Kwalitatief is het één van de beste scholen die er is in deze omgeving. De scholieren komen van dichtbij en veraf en hier naar toe. Daarom wonen ook veel studenten bij de school. Op de hogere school kunnen ze een praktisch vak leren, maar ze kunnen ook door naar de universiteit.

We bezochten één van de klinieken in een afgelegen dorp waar er weinig of geen medische hulp is. Het was erg indrukwekkend om te horen dat er een team is van 10 Christelijke Indonesische dokters die vrijwillig deze klinieken runnen, naast hun werk in het ziekenhuis. Ook trekken ze er op uit met mobiele klinieken en hebben mensen getraind om hen te helpen.

Ze helpen mensen in dorpen om bijvoorbeeld eigen bedrijfje op te zetten d.m.v. microkredieten en trainingen. We bezochten bijvoorbeeld een dorp waar 12 boeren een team vormen en biologische groenten verbouwen. Ze hebben nu een goede en stabiele bron van inkomsten en het betekend veel in een klein dorp dat erg arm was. Omdat er mensen leven in de omgeving van Salatiga die niet of weinig mogelijkheden hebben om LPG (Gas om te koken) te kopen hebben ze een project gestart om Biogas installaties op te zetten en kunnen deze mensen zo, met het vee dat ze hebben zelfvoorzienend zijn op dat gebied. Twee koeien geven dan genoeg materiaal om een huishouden te voorzien van gas om te koken en te leven. De overheid is hier ook van op te hoogte en ziet deze projecten als een voorbeeld. Het duurde jaren voor mensen het nut er van gingen inzien, maar nu stromen de aanvragen binnen om ook zoiets te kunnen beginnen.

We waren erg onder de indruk van wat we gehoord en gezien hebben deze dag. Veel mensen uit de kerk geven al jaren veel van hun tijd en energie om hun naasten te helpen. Alles met het verlangen om mensen te bereiken met het Evangelie. Hier heb je te maken met heel veel verschillende religies. Er zijn 6 officiële religies in Indonesië. In één familie zijn soms alle toegestane religies vertegenwoordigd. Over het algemeen ervaren ze daar geen probleem mee. Vrede is erg belangrijk voor Javanezen. Ze organiseren uitjes, familiebijeenkomsten, op elkaars feestdagen komen ze bij elkaar over de vloer. En ga zo maar door. Ze respecteren over het algemeen elkaars religie. Respect voor elkaar is een belangrijk aspect van de samenleving. Iets waar wij als Nederlanders best heel wat van kunnen leren…

Bid u voor de Kerk in de wereld? Bid u voor de Kerk in Salatiga? Dat ze mag groeien in de kennis van de Heere Jezus?

We arrive at the church GKJTU Salatiga. It is Friday morning 9:00. Today we will spend most of the day with the people of the church Gereja Kristen Jawah Tengah Utara. This church came into existence through the Dutch Reformed and German mission which started in the late 1800. This clearly found in the church structure, liturgy, and the Biblical foundation of the church. Often we attend the services on Sundays.

The church has a clear missional vision and mission and they express this in a very practical ways. They want to show true Christian love to their fellow countrymen, even if they are from a totally different religion. We were very impressed with what they do. We had the opportunity to visit a few of the projects they are running in the surroundings of Salatiga.

They train new pastors. They work with young people. They reach out to their neighbours which are not members of the church by providing pastoral care and counselling to people that are suffering HIV/Aids.

We visited a primary and high school with about 270 students which is run by the church. A large number of them are Muslim, but through the school they hear about the Lord Jesus. They experience in practical way what it means for a Christian to show Jesus’ love to those around them. The school is one of the best in the area. The students come from closeby neighbourhoods, but also from different cities further away. In high school they learn also practical subjects preparing them for a work environment, but they can also continue to study at the university.

We visited one of the clinics they run in a remote village where there is little or no medical help. It was very impressive and encouraging to hear that there are 10 Christian volunteer doctors who run these clinics besides their job they do in the hospitals. If in need they run a mobile clinic and help train people to become competent.

They help people in villages to setup small businesses and train them. We visited a small village at the foot of the mountain Merbabu. They have 12 farmers there forming a team that produces organic vegetables. This means a stable income in a village which was very poor. There are a lot people living in the surroundings of Salatiga that have limited access to LPG (Gas to cook). Because of that the church started a project to build biogas installations. They use animal dung to produce gas to cook and have light. 2 cows produce enough material to supply one family with gas. The government is also interested in the development of these installations. But it takes years to change people’s mind in order to start see the benefit of this.

We are very impressed with what we saw. A lot of people give a lot of time and energy to help their fellow creature. And all of this with the motivation that people come to Christ and believe. In this country they deal with a lot of different religions. Here are 6 official religions. Sometimes in some families all of these religions are represented. In general they respect each other’s religion. Respect is one the highly valued norm. Normally family members attend each other’s days of festivals (religious) and parties. And most of these happened in a peaceful way helping each other.

We can learn a lot from these people…